Dziś miliony osób wykorzystują specjalne portale internetowe do wspierana stosunkowo niewielkimi wpłatami różnych inicjatyw, potrzeb i firm. Na rynku finansowania trwa nowy nurt – firmy i przedsiębiorstwa zbierają pieniądze od osób prywatnych, w zamian dając benefity lub, jak w przypadku crowdinvestingu, udziały, akcje lub inne formy zwrotu finansowego. W crowdinvestingu sposób działania pozostaje ten sam, natomiast wpłata użytkownika platformy ma charakter inwestycji, inna jest także klasyfikacja prawna oraz konsekwencje pozyskania pieniędzy w ten sposób przez projektodawcę.

Crowdinvesting – rodzaj finansowania przedsiębiorstw w formie pozyskiwania rozproszonych wpłat dużej społeczności przy użyciu elektronicznych platform w zamian za zwrotne świadczenia finansowe lub prawa majątkowe, na równych warunkach określonych w umowie inwestycyjnej, przeważnie połączony z angażującą kampanią o charakterze wizerunkowym i sprzedażowym.

Rozkładając powyższą definicję na czynniki można wskazać kilka istotnych cech inwestowania społecznościowego:

pieniądze – crowdinvesting to źródło finansowania;

projektodawca – wyraźnie oznaczony podmiot pozyskujący środki, najczęściej jest to spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna lub z ograniczoną odpowiedzialnością;

społeczność inwestorów – crowdinvesting opiera się na rozproszonych wpłatach od wielu ludzi, przykładowo pół miliona złotych może zostać przekazanych przez 1000 osób wpłacających średnio po 500 PLN;

platforma crowdinvesting – łącznik pomiędzy projektodawcami szukającymi kapitału, a społecznością inwestorów stanowi elektroniczna platforma umożliwiająca prezentację spółki wraz z parametrami inwestycji, komunikację oraz dokonanie płatności;

finansowe świadczenie zwrotne – w zmian za dokonanie wpłaty każdemu inwestorowi przysługują opisane w parametrach inwestycji prawa majątkowe lubświadczenia finansowe (np. odsetki, akcje spółki akcyjnej lub udział w przyszłych przychodach);

równy dostę– parametry oferty inwestycyjnej, zapisy umów oraz stosunek prawny pomiędzy projektodawcą a inwestorami jest znany, publicznie dostępny i taki sam dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych, ma to na celu zwiększenie transparentności procesu inwestycyjnego oraz ograniczenie wpływu asymetrii informacji;

kampania crowdinvesting – pozyskiwaniu kapitału w tej formie przeważnie towarzyszy intensywna kampania promocyjna, której celem poza zainteresowaniem ofertą inwestorów jest także wzmocnienie wizerunku odpowiedzialnej, przejrzystej i perspektywicznej firmy oraz budowa długoterminowych relacji z inwestorami oraz zachęcanie ich do włączenia się w rozwój przedsiębiorstwa.

Crowdinvesting występuje w praktyce w wielu formach, ale najważniejszy wyróżnik związany jest z oferowanym świadczeniem, które otrzymasz w zamian za dokonanie wpłaty (inwestycji). Często jest to dokument potwierdzający posiadanie akcji spółki lub umowa określająca warunki i wysokość spłat kapitału, który przekażesz. Pamiętaj, by dokładnie sprawdzić tę informację w materiałach załączonych do profilu spółki oraz w umowie inwestycyjnej.

Co daje crowdinvesting?

Jak to wygląda w rzeczywistości? W ofertę w ramach crowdinvestingu może inwestowaćkażdy. Jedynym ograniczeniem jest wiek – należy mieć ukończone 18 lat, a także czasem pojawiają się ograniczenia dotyczące tego, ile kapitału może zainwestować jednostka w oparciu o jej dochód netto. Finansujący, którzy chcą wesprzeć spółkę mogą to zrobić na specjalnie przygotowanych platformach. Efekt jest taki, że wiele drobnych wpłat składa się na dużą pulę środków, które pozwalają rozwijać biznes i poszerzać działalnośćpomysłodawcy. Crowdinvesting umożliwia wpłacającym nie tylko wspieranie całej akcji, ale stanie się częścią projektu. Inwestorzy nabywają udziały w spółce, tym samym po części biorąc udział w jej przyszłych sukcesach, a także zyskach.

• Dla spółek – umożliwia alternatywną metodę finansowania biznesu przez grupęrozproszonych inwestorów.

• Dla inwestorów – umożliwia inwestorom i mikroinwestorom bez profesjonalnej akredytacji inwestowanie w spółki, z myślą o zwrocie, przy niskim progu wejścia.

Co do zasady, na platformy crowdinvestingowe wstęp mają jedynie spółki, czyli przedsiębiorstwa, których głównym celem jest wzrost, rozwój lub zysk. Ty, jako inwestor, finansujesz całą działalność lub jej wybrany fragment strategiczny, a nie produkt bądź usługę. Zasadniczo finansowanie społecznościowe pozyskuje kapitał poprzez sprzedaż papierów wartościowych, takich jak, np. akcje, obligacje zmienne, udział w przychodach itd.

Inwestuj świadomie i ogranicz ryzyko

To, co sprawia, że opcja crowdinvestingu jest bardzo atrakcyjna, to fakt, że przedsiębiorca ma całkowitą kontrolę nad ofertą. On decyduje co sprzedać, ile i po jakiej cenie – w zależności od tego, ile kapitału chce pozyskać. Dodatkowo, spółka może ustalićminimalny cel zbiórki wraz z pożądanym maksimum – jeśli firma nie osiągnie celu finansowania, nadal może pozyskiwać kapitał, a ci którzy chcą inwestować mogą to zrobić.

Crowdinvesting jest w Polsce całkowicie legalny, jednak należy pamiętać, że tego typu inicjatywy ograniczają regulacje prawne. Dlatego tak ważne jest, aby korzystać z rozwiązań technicznych i prawnych oferowanych przez specjalnie przygotowane do tego platformy. 

„Crowdinvesting umożliwia każdemu zostanie społecznościowym aniołem biznesu, uczestnictwo w rozwoju firmy oraz uzyskanie ponadprzeciętnego zysku. Każda inwestycja wiąże się jednak z ryzykiem, dlatego warto wiedzieć jak zostać świadomym inwestorem.” – Karol Król

Warto zapamiętać:

Crowdinvesting to sposób bezpośredniego inwestowania w firmy przy wykorzystaniu specjalistycznych portali internetowych.
W zamian za wpłacone środki wszystkim inwestorom przysługują prawa majątkowe lubświadczenia finansowe – dokładnie przeanalizuj umowę inwestycyjną, a w przypadku wątpliwości skontaktuj się z operatorem platformy.
Świadomi przedsiębiorcy stosują crowdinvesting w celu budowy społeczności inwestorów zaangażowanych w rozwój firmy, a nie wyłącznie, jako sposób pozyskania kapitału.