UKNF 6 maja opublikował komunikat ws. publicznych ofert papierów wartościowych przeprowadzanych bez obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego kierowanych do inwestorów indywidualnych. Urząd przypomina, że tego typu inwestycja niesie za sobą ryzyko. Jednocześnie zwraca uwagę emitentów na pilnowanie obowiązku dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

KNF zdecydował się na opublikowanie komunikatu, uzupełniającego Stanowisko opublikowane w dniu 29 marca. Przede wszystkim jest skierowany do inwestorów indywidualnych w celu ostrzeżenia przed ryzykiem:

UKNF zwraca uwagę potencjalnym inwestorom, że oferowane papiery wartościowe takich spółek są obarczone ponadprzeciętnym ryzykiem inwestycyjnym. Spółki te mają niższą wiarygodność finansową, a ryzyko braku wystarczającej zdolności do przyszłej obsługi zobowiązań, w tym wykupu papierów wartościowych, jest wysokie. W związku z tym w przypadku niewypłacalności emitenta, inwestorzy powinni brać pod uwagę znaczne ryzyko związane z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków. 

Poza tym, komunikat przypomina o obowiązkach Emitenta papierów wartościowych:

Emitent przeprowadzając ofertę publiczną bez obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego powinien dostarczyć inwestorom wszelkie informacje niezbędne do podjęcia przez nich odpowiedniej decyzji inwestycyjnej.

W przypadku dokonywania ofert publicznych, w których planowane wpływy brutto emitenta liczone według ceny emisyjnej nie przekraczają łącznej kwoty 1 000 000 euro w okresie poprzedzających 12 miesięcy, emitent ma jedynie obowiązek złożenia do Komisji (najpóźniej przed rozpoczęciem akcji promocyjnej) harmonogramu jej przebiegu wraz ze wskazaniem podmiotów zaangażowanych w prowadzenie akcji promocyjnej, rodzaju i liczby papierów wartościowych objętych ofertą publiczną, której dotyczy akcja promocyjna oraz zakładanych wpływów brutto emitenta.

Treść komunikatu:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_ws_publicznych_ofert_papierow_wartosciowych_%20bez_prospektu_65574.pdf