Ministerstwo Finansów opublikowało Projekt Strategii Rozwoju Runku Kapitałowego, w którym m. in. pojawiło się wiele odnośników dotyczących crowdinvestingu, jako innowacyjnego modelu dostępu do finansowania. Akcenty zostały postawione na wzmocnienie przejrzystości w relacjach pomiędzy emitentami,  a inwestorami oraz budowę rozwiniętych relacji inwestorskich na polskim rynku kapitałowym. Zwrócona również została uwaga na automatyzację procesu emisyjnego, edukację, obniżenie kosztów czy zwiększenie konkurencyjności runku kapitałowego na arenie międzynarodowej.

Główną wizją dokumentu jest bardziej rozwinięty, dynamiczny i konkurencyjny międzynarodowo rynek kapitałowy, który w istotnym stopniu ma wspierać długoterminowy rozwój polskiej gospodarki. Strategia się opiera na czterech zasadach:

1. Wzmacnianie zaufania do rynku;
2. Silna ochrona inwestorów indywidualnych;
3. Stabilność otoczenia regulacyjnego i nadzorczego;
4. Wykorzystywanie konkurencyjnych nowych technologii.

Głównym celem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego jest poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw, poprzez obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału w gospodarce krajowej.

Według opublikowanego Projektu, crowdinvesting przedstawiany jest, jako innowacyjna forma finansowania, trend, a nawet warunek osiągnięcia celów SRRA. Platformy finansowania społecznościowego są niezbędnym elementem w kontekście automatyzacji procesów i technologicznego zaawansowania infrastruktury rynku.

Polski rynek kapitałowy musi również osiągnąć niezbędny poziom zaawansowania technologicznego wymaganego w każdym obszarze funkcjonowania rynku kapitałowego, to jest zarówno od platform pozyskiwania finansowania (w tym niepublicznych, takich jak platformy crowdfundingowe), poprzez technologie wykonywania transakcji (kluczowe w kontekście potrzeby zapewnienia przejrzystości i najlepszego wykonywania transakcji), usług posttransakcyjnych czy analizy danych.

W raporcie podkreślona jest również całą filozofia crowdinvestingu:

W tym kontekście istotne jest m.in. wypromowanie koncepcji inwestora-klienta, czyli przeważnie osoby fizycznej, inwestującej w polskie papiery wartościowe i będącej zarówno udziałowcem, jak i klientem spółki. Wspieranie takiego modelu z punktu widzenia polskiego rynku kapitałowego oznacza wzmacnianie stabilnego i długoterminowego akcjonariatu. Inwestor-klient cechuje się ponadto tym, że aby zyskać na ofertach proponowanych przez emitentów dla najbardziej lojalnych akcjonariuszy, ukierunkowuje on swoją konsumpcję na produkty danego emitenta, którego akcje posiada. Takie działanie inwestora-klienta może prowadzić do większej rozpoznawalność marki danego emitenta oraz tworzenia programów lojalnościowych przynoszących dodatkową korzyść obu stronom.

Kolejną ważną kwestią poruszoną w Projekcie jest rozwój regulacyjnej przestrzeni konkretnie dla tego obszaru:

Stworzenie wyraźnych ram prawnych dla inwestycji w drodze finansowania społecznościowego powinno przyczynić się do zwiększenia pewności otoczenia prawnego i do spopularyzowania tej formy inwestowania wśród potencjalnych inwestorów.

Cały dokument podsumowuje lista 60 najważniejszych działań, które stanowią odpowiedź na największe bariery dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej i we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Realizacja SRRK jest przewidziana na lata 2019-2023. Jej opracowanie stanowi realizację jednego z postulatów zawartych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zobacz Projekt Strategii Rozwoju Runku Kapitałowego.